Portāla www.yourastrologer.lv lietošanas noteikumi

AddThis Social Bookmark Button

 

Portāla www.yourastrologer.lv lietošanas noteikumi.
 
1. Sākuma noteikumi
 
1.1. Portāla www.yourastrologer.lv (turpmāk – Portāls) lietošanas noteikumi nosaka Portalā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem Portāla lietotājiem, un sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.
 
1.2. Noteikumi izstrādāti atbilstoši Latvijā spēkā esošiem likumiem, kas regulē maksas pakalpojumu sniegšanas tiesiskās attiecības, ievērojot patērētāju tiesību aizsardzības normas un Eiropas savienības regulas.
Šie noteikumi adresēti plašam personu lokam kā konktrēti furmulēts un noteikts publiskais piedāvājums/publiskā oferte (turpmāk – Līgums), kas izsaka Portāla administrācijas (turpmāk – Administrācija) vēlmi noslēgt Līgumu un uzskatīt to par noslēgtu ar jebkuru personu (turpmāk – Klients), kurš pieņem šo priekšlikumu. 
 
1.3. Portāla lietošanas Līgums tiek noslēgts Klientam  akceptējot šos Noteikumus un veicot kaut vienu no turpmāk uzskaitītām  konkludentām darbībām:
 
-Reģistrējoties, piezvanot pa telefonu  Kontaktu Centram vai reģistrējoties personīgi Portālā; 
-Veicot telefona zvanu uz Portāla galvenajā lapā norādīto telefonu Servisa* pakalpojumu saņemšanai.
 
1.4. Klients, veicot vienu no iepriekš norādītām darbībām,  automātiski noslēdz beziebildumu Līgumu ar Adminstratoru par Servisa lietošanu saskaņā ar šiem Noteikumiem, kam piemīt tāds pats juridiskais spēks kā rakstiski noformētam dokumentam. 
1.5. Minēto Noteikumu akcepts nozīmē Līguma noslēgšanu starp Klientu un Administratoru.
 
 
* Serviss – portāla īpašniekam/administratoram piederoši, integrēti programmatūras līdzekļi un tehnoloģiskās sistēmas, kas nodrošina Klientam Portāla lietošanas iespējas, ieskaitot nepieciešamās un funkcionālās apakšsistēmas, papildsistēmas un skaru līdzekļus.
1.6. Administrators patur tiesības izdarīt grozījumus Portāla lietošanas noteikumos. Noteikumi pēc to grozīšanas ir pieejami Portālā, bet Portāla īpašnieka pienākums nav individuāli informēt katru Portāla lietotāju par veiktajām izmaiņām. Portāla lietotāju pienākums ir pašiem iepazīties un ievērot Portāla lietošanas noteikumus.
 
2. Līguma priekšmets
2.1. Administrators  piedāvā Klientam – fiziskai personai Servisu personiskai lietošanai, nolūkā saņemt informatīvi-izklaidējoša rakstura maksas Konsultāciju/as , bet Ekspertam (pakalpojumu sniedzējam) – iespēju sniegt Konsultāciju/as Klientam saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.
 
2.2. Ar Servisa palīdzību Klients tiesīgs saņemt viņam nepieciešamo/interesējušo informāciju par Konsultācijām, Ekspertiem, reģistrēties un saņemt Konsultāciju/as, veikt citas darbības, kas nav pretrunā šiem noteikumiem.
 
2.3. Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības saņemt šajos Portāla noteikumos minētos pakalpojumus, ja vien tādējādi netiek aizskartas citu personu tiesības.
 
3. Servisa lietošanas noteikumi
 
3.1. Par Servisa Klientu var būt tikai rīcībspējīga persona, kas sasniegusi pilngadības vecumu. Akceptējot šos Noteikumus un noslēdzot Līgumu, Klients tādejādi apstiprina minētos faktus.
 
3.2. Serviss paredzēts tikai fizisko personu lietošanai. Juridiskām personām nav atļauts reģistrēties un lietot Servisu.
 
3.3. Reģistrējoties Servisā un saņemot konsultāciju Klientam  jāsniedz Ekspertam un Administratoram patiesa informācija, nav atļauts maldināt pēdējos un sniegt nepatiesas ziņas.
 
3.4. Servisa lietošana paredzēta informatīvi-izklaidējoša rakstura Konsultāciju saņemšanai. Klients nevar prasīt un saņemt Konsultācijas, kuras  satur:
 
- palīdzību slimību ārstēšanā;
- palīdzību kriminālās situācijās, jeb situācijās, kas saistītas ar noziedzīgām darbībām un jautājumiem, kuri ir tiesībsargājošo iestāžu kompetencē;
- palīdzību tādās situācijās, kas neattiecas uz šo Līgumu.
 
3.5. Ekspertam ir tiesības pārtraukt Konsultāciju, bet Administratoram pārtraukt sarunu/balss savienojumu gadījumos, ja
 
-Klients lieto necenzētus vārdus, rupji vai necienīgi izturas pret Ekspertu, aicina uz naidu pēc sociālās, rases, nacionālās jeb reliģiskās piederības;
-Klients ir alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, īpaši uzbudinātā stāvoklī un/vai uzvedas neadekvāti;
-Ekspertam rodas aizdomas, ka Konsultācija var nodarīt tiešu vai netiešu ļaunumu Klientam vai trešām personām;
-situācija Ekspetra vērtējumā ir pretrunā vispārpieņemtiem morāles un tikumības principiem, vai citiem šā īguma noteikumiem.
 
3.6. Administratoram ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, lauzt Līgumu ar Klientu un pārtraukt pakalpojuma sniegšanu gadījumā, ja Klients pārkāpj reģistrācijas jeb citus šā Līguma noteikumus.
 
4. Klienta reģistrēšanās
 
4.1. Katra persona ir tiesīga reģistrēties Servisā tikai vienu reizi.
 
4.2. Klients var reģistrēties un saņemt Konsultāciju tikai personīgi. Klienta tiesību nodošana citai personai, izmantojot savus reģistrācijas datus – nav pieļaujama.
 
4.3. Klientam, pārkāpjot šos Noteikumus vei citādi nekorekti rīkojoties, Administratoram ir tiesības apturēt vai atcelt Klienta reģistrāciju, liegt viņam pieejamību Servisam, izrakstīt rēķinu par saņemtiem pakalpojumiem divkāršā apmērā vai pieņemt citus mērus, vērstus neakceptētās darbības novēršanai vai to seku likvidēšanai.
 
4.4. Puses apstiprina, ka Klienta e-pasta un parole ir nepieciešamie dati un pietiekami, lai identificētos un pieslēgtos Personīgam Kabinetam, bet Konsultācijas seņemšanai un apmaksas veikšanai – Klienta telefona numurs. Minētie identifikācijas līdzekļi uzskatāmi kā analogi Klienta peroniskam parakstam un no abām pusēm tiek viennozīmīgi un neapstrīdāmi atzīti kā apstiprinājums veiktajām darbībām, prasībām, paziņojumiem un citām darbībām.
 
4.5. Klients registrāciju Portālā tiesīgs veikt patstāvīgi vai ar Kontaktu Centra palīdzību, zvanot pa telefonu, kas norādīts reģistrācijai Portāla galvenajā lapā.
 
4.6. Klients reģistrējas Portālā, ievadot un nosūtot reģistrācijai nepieciešamos datus saskaņā ar Portālā  izvietoto formu, pēc tam saņemot pieeju savam Personīgam Kabinetam.
 
5. Klienta reģistrācija ar Kontaktu-Centra palīdzību.
 
Klients var veikt reģistrētrāciju, piezvanot uz Portāla galvenajā lapā norādīto reģistrācijas telefonu un Kontaktu Centrs reģistrē viņu, saņemot visas atbildes uz reģistrācijai nepieciešamiem jautājumiem.
 
6. Konsultāciju saņemšana
 
Klients var saņemt Konsultaciju/as sekojošos veidos:
 
6.1. piezvanot uz maksas telefonu ( balss telefona izsaukums),  norādītam Portāla galvenajā lapā Servisa pakalpojumu saņemšanai;
 
6.2. piezvanot uz telefonu Servisa pakalpojumu saņemšanai, kas norādīts Portāla galvenajā lapā, pasūtot Konsultāciju un saņemot to ar atzvanu/ienākošo zvanu uz savu telefonu (balss savienojums), kuru Klients norādījis reģistrējoties Servisā;
 
6.3. pasūtot Konsultāciju Portālā, nospiežot uz pozīciju „Nodrošināt konsultaciju” un saņemot Konsultaciju ar ienākošo zvanu (balss savienojums) uz savu telefonu, kuru Klients noradījis reģistrējoties Servisā.
 
7. Pakalpojumu apmaksa
 
7.1. Konsultāciju apmaksa, kuras tiek saņemtas pa telefonu, norādītu Portāla galvenajā lapā Servisa pakalpojumu saņemšanai (Noteikumu 6.1.-6.3.punkti), notiek automātiski Konsultācijas laikā, norakstot naudas summas no Klienta telefona operatora rēķina.
 
7.2. Konsultāciju apmaksa pēc ienākošajiem telefona zvaniem uz Servisa pakalpojumu saņamšanas telefonu, kas norādīts Portāla galvenajā lapā, notiek bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, veicot elektronisko maksājumu  vai kādā citā noteiktā veidā un ieskaitot pienākošās naudas summas 100% apmērā uz Administratora norēķinu kontu viņa apkalpojošā bankā. 
 
7.3. Savienojuma ilgums, zvanot uz telefonu Servisa pakalpojumu saņemšanai, kas norādīts Portāla galvenajā lapā, tiek noapaļots līdz pilnai minūtei palielinajuma virzienā (pilno minūšu tarifikācija)
 
7.4. Maksā par konsultāciju iekļauta maksa par Servisa lietošnu un tā ir norādīta Portāla galvenajā lapā.
 
7.5. Administratora pienākums ir veikt norēķinus starp Klientu un Ekspertu. 
 
8. Informācijas saņemšana
 
8.1. Klienti, kuri reģistrējoties Portālā atzīmējušies (ielikuši atzīmi) pozīcijā, kura fiksē Klienta vēlmi saņemt informatīvus ziņojumus (jaunumus) no Administratora, kā arī Klienti, kuri akceptējuši šos Noteikumus/Līgumu, reģistrējoties Portālā, pilnā mērā izteikuši piekrišanu saņemt no Administratora jebkurus ar Portālu saistītus informatīvus ziņojumus. Ziņojumi Klientam tiek nosūtīti, izmantojot viņa e-pastu, mobilo telefonu (SMS), kā arī citā veidā, ieskaitot pasta sūtījumus.
 
8.2. Informatīvo ziņojumu saņemšanai nav nepieciešama atsevišķi noformētā Klienta pierišana Līguma, vienošanās, akcepta, paziņojuma vai kādā citā veidā.
 
8.3. Klientam sūtīto informatīvo ziņojumu skaitu un apjomu nosaka Administrators pēc saviem ieskatiem un tie tiek sūtīti, izmantojot Klienta datus, kurus viņš norādījis registrējoties Servisā.
 
8.4. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no informatīvo ziņojumu saņemšanas, paziņojot to Administratoram elektroniski uz e-pastu vai mobilo telefonu, kā arī zvanot uz Portālā norādīto mobilo vai stacionāro telefonu.
 
 
9. Atbildība
 
9.1. Ne Ekspertam, ne Administratoram nav pienākums sniegt Konsultācijas par jautājumiem, kuri saskaņā ar šo Noteikumu 3.punku nav pieļaujami apspriešanai, kā arī nenes atbildību par sekām, saistībā  ar šāda veida Konsultācijām.
 
9.2. Ne Eksperts, ne Administrators negarantē Koksultāciju laikā doto prognožu vai pareģojumu piepildīšanos, un nenes atbildību par sekām gadījumos, ja tās piepildās.
 
9.3. Administratora galvenais pienākums ir - ar Servisa starpniecību nodrošināt sadarbību starp Klientu un Ekspertu . Administrators nenes atbildību pa Konsultāciju saturu, kvalitāti, sekām, kā arī par Eksperta kompetenci. Par minēto pilnā  apmērā atbild Eksperts.
 
9.4. Puses nes atbildību tikai par tiešiem un pierādāmiem zaudējumiem, kurus kāda no pusēm nodarījusi otrai Līguma izpildes gaitā. Netiešie zaudējumi, kā arī negūtā peļņa - netiek atlīdzināti.
 
9.5. Administrators un Eksperts nenes atbildību par pārtraukumiem pakalpojumu sniegšanā, kas radušies sakarā ar programmu nodrošinājuma vai iekārtu bojāšanos, atslēgšanos un tml. (piem., pārtraukumi elektropiegādē u.c.).
 
10. Konfidencialitāte
 
10.1. Administrators garantē Klienta personu datu glabāšanu un aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un ar to saistītiem noteikumiem.
 
10.2. Administrators apņemas neizpaust trešām personām Klienta personas datus, kuru Klients norāda reģistrējoties Servisā, vai citus faktus, kuri tam kļuvuši zināmi Konsultāciju laikā. 
 
10.3. Klients apņemas Eksperta sniegto informāciju izmantot tikai personīgiem informatīvi-izklaidējošiem mērķiem.
 
10.4. Klients, kas ievietojis Portālā citu personu datus (reģistrējuies uz citas personas vārda), pilnībā uzņemas atbildību par trešo personu pretenzijām attiecībā uz datu nesankcionētu izmantošanu.
 
11. Beigu noteikumi
 
11.1. Administrācija aicina Portāla lietotājus ievērot šos Noteikumus, lietojot Portālu ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neizmantot citas personas vārdu vai citus citu personu datus. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, Portāla Administrators ir tiesīgs ziņot tiesībsargājošām iestādēm par iespējamo Fizisko personu datu aizsardzības likuma vai citu likumu pārkāpumu.
 
11.2.  Izmaiņas/papildinājumus Līgumā, kā arī izmaiņas pakalpojumu sniegšanas kārtībā, apmērā un noteikumos veic Administrators vienpusēji, darot to zināmu Klientam Personīgā kabinetā,vienlaicīgi  izvietojot attiecīgu informāciju Portālā, norādot izmaiņu apstiprināšanas datumu, kuram jāsakrīt ar informācijas izvietošanas datumu.
 
11.3. Visas Administratora veiktās izmaiņas/papildinājumi šajā Līgumā stājas spēkā un klūst pusēm par obligāti saistošiem noteikumiem ar brīdi, kad tie tiek izvietoti Portālā.
 
11.4. Līguma pieņemšana jaunā redakcijā no Klienta puses notiek, viņam turpmāk lietojot Servisu  un saņemot Konsultāciju.
 
11.5. Jautājumos, kuri nav noregulēti šajā līgumā, puses vadās pēc spēkā esošiem likumiem un normatīviem.
 
 
 
 
 
Portāls www.yourastrologer.lv 
Īpašnieks ir SIA „LARIJA”, Reģ. Nr 40003646427
Biroja adrese: Tallinas iela 36-1, Rīga, LV-1001
Telefons: 67558843, E-pasts : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Skype : your.astrologer